Документи 2021/2022

Документи 2021/2022

Програмата за обучението: Училище в облака: въведение… от тук

Графика за двата дни: Учебен план за обучение: … от тук

 График за провеждане контролните работи – втори срок
Седмично разписание за учебната 2021/2022 – втори срок
Стратегия за развитие на НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина за периода 2020 – 2024г.
Правилник за устройството и дейността  – 2021/2022
Училищни учебни планове – 2021/2022
 Формите на обучение – 2021/2022
Годишен план за дейността 2021/2022
Мерки за повишаване качеството  на образованието – 2021/2022
Програма за превенция на ранното напускане на ученици – 2021/2022
Програма за предоставяне на равни възможности – 2021/2022
План на комисията по БДП – 2021/2022
План – програма БДП – 2021/2022
Правила COVID – 19 – 2021/2022
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден – 2021/2022
Седмично разписание за учебната 2021/2022 – първи срок
Организация на учебния ден за учебната 2021/2022