„Твоят час 2017/2018“

„Твоят час 2017/2018“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

 

Клуб „Футбол“

 

Клуб „Спортувам и танцувам“

 

Клуб „Приказен свят“

 

Клуб „Забавна математика“

 

Клуб „Занимателен английски“

 

Клуб „Програмиране за деца“

 

Клуб „Сръчни  ръчички“

 

„Екоклуб“

 

Клуб „Да учим и играем“