Твоят час 2017/2018

Твоят час 2017/2018

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

   

Клуб „Футбол“

   

Клуб „Спортувам и танцувам“

   

Клуб „Приказен свят“

   

Клуб „Забавна математика“

   

Клуб „Занимателен английски“

   

Клуб „Програмиране за деца“

   

Клуб „Сръчни  ръчички“

   

„Екоклуб“

   

Клуб „Да учим и играем“