Докумeнти 2020/2021

Докумeнти 2020/2021

СТРАТЕГИЯ за безопасност на движението по пътищата за периода 2021 – 2030
ПЛАН на комисията по безопасност на движението за учебната 2020/2021 г.
Организация на учебния ден 2020/2021 г.
Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2020/2021 г.
ОТЧЕТ Стратегия 2016 – 2020
План за повишаване качеството на образованието
Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние
Правила за работа в условията на COVID – 19
Годишен план за дейността 2020/2021
Правилник за устройството и дейността 2020/2021
Програма за превенция на отпадането на ученици от училище 2020/2021
Училищни учебни планове
График писмени изпитвания
Организация на учебния ден
Седмично разписание
Училищна програма за подобряване на резултатите
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи
Стратегия за развитие на НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина за периода 2020 – 2024г.