График на дейностите

График на дейностите

График на дейностите за прием в първи клас

за учебната 2022/2023 година

Дейност

Срок

Подаване на заявления за записване по образец на училището 01.04.22г. – 31.05. 22 г.
Разглеждане на заявленията и изготвяне на списъка на учениците за първо класиране 06.06.22г.- 10.06.22 г.
Обявяване на списъка на класираните ученици – първо класиране 13.06. 22 г.- 08.00 ч.
Записване на класираните ученици за първи клас, само с оригиналите на удостоверението за завършена подготвителна група 14 и 15 .06. 22 г.  

от 08.00 ч. до 17.00 часа

Обявяване на свободни места след първото класиране. За свободни се считат местата, необходими до достигане на максималния брой ученици в паралелката.  16.06. 22 г.
Попълване на свободните места за записване след второ класиране, чрез подаване на заявления за записване 17 до 20.06. 22 г.  

от 08.00 ч. до 17.00 часа

Обявяване на останалите свободни места за трето класиране 20.06. 22 г. – 17.00 ч.
Попълване на  свободните места – трето класиране.  21.06.22г.  – 15 .09. 22 г.