„Библиотеката – прозорец към света“

„Библиотеката – прозорец към света“

В  НУ „Цани Гинчев“ през месец декември бе стартиран нов проект“Библиотеката – прозорец към света“ , с подкрепа на Сдружение „Първи юни“ и  Дарителски фонд „Участвам!- Дарявам!- Променям!“  .

 За голяма част от учениците четенето на художествена литература  и придобиване на знания чрез посещения в  библиотека не е приоритет.  Проектната идея цели именно това –  насърчаване и стимулиране на детското четене и провокиране на интереса към знанието и художествената литература  у учениците. Мотивирането на учениците за четене е  дългосрочен процес, който може и трябва да започне едновременно с ограмотяването, за да се постигне траен интерес към   родната и чуждата литература и да се формира читателска култура. Най- подходящото място за изпълнението на поставените цели е училищната библиотека, каквато в училището липсва. Проектното предложение предвижда ремонтиране на част от  подходящо помещение, оборудване с шкафове и книги, с модерна техника в интерактивен кът, чрез която учениците ще ползват и дигитализирани библиотечни фондове, както и упражнения в лабораторни условия по английски език.  Това ще допринесе за привличането на по-голям брой ученици, които да осъзнаят и приемат библиотеката като място за подготовка и изследователска дейност. Там ще организираме литературни четения, детско приказно шоу, викторина“Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“

   Като резултат от изпълнението на проектните дейности в  училището ще действа добре оборудвана и със съвременен фонд библиотека. Заедно с модернизираната сцена и обновения училищен двор (всички с подкрепа на Сдружение „Първи юни“,Дарителски фонд „Участвам!- Дарявам!- Променям!“ и Фондация „Америка за България“ , учениците ще имат училище, в което придобиването на знания и умения ще върви редом с формирането на емоционална интелигентност, естетически вкус, висока читателска култура, гражданска активност и компютърни  умения за справяне с предизвикателствата на съвременния свят.