Документи 2018/2019

Документи 2018/2019

 

На основание чл. 13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци….
Промяна в дневния режим на НУ „Цани Гинчев“ на 09.05.2019; 10.05.2019; 14.05.2019 и 16.05.2019г.
Списък на предложените избираеми учебни часове и факултативни учебни часове за учебната 2019/2020
Ред за приемане на учениците в първи клас и критерии… за учебната 2019/2020
Училищен план-прием за учебната 2019/2020 г
График за провеждане на писмените изпитвания на учениците за втория учебен срок на учебната 2018/2019г.
Седмично разписание за учебната 2018/2019 г. на НУ „Цани Гинчев“ – втори срок
 Годишен план за дейността на НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2018/2019 година
Училищен учебен план с прием на ученици за учебната 2018/2019 в НУ „Цани Гинчев“
 
Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците през учебната 2018/2019
Програма за превенция на отпадането на ученици от училище в НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2018/2019
Дневно разписание на НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2018/2019
Седмично разписание за учебната 2018/2019 г. на НУ „Цани Гинчев“ – първи срок
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на съученици от уязвими групи за учебната 2018/2019г.
График за провеждане на писмените изпитвания на учениците за първия учебен срок на учебната 2018/2019 г.