Заповед № 317

Заповед № 317

ЗАПОВЕД №317/30.03.2021 год.

     cani На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, an. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и във връзка със заседание на Обществения съвет към НУ «Цани Гинчев», Бяла Слатина, проведено на 09.03.2020 г. (протокол № 3 с вх. № 271/ 09.03.2020 година.)

УТВЪРЖДАВАМ:

Следният училищен план- прием за учебна 2021/ 2022 година, както следва:

научете повече от тук….