Документи 2017/2018

Документи 2017/2018

 

 Училищна програма за подобряване на резултатите на учениците, показани на национални външни оценявания в края на 2016/2017 г.

pdf_01

Програма за превенция на отпадането на учениците от училище в НУ „Цани Гинчев“ през учебната 2017/2018 г.

pdf_01

Етичен кодекс на училищната общност при НУ „Цани Гинчев“ през учебната 2017/2018 г.

pdf_01

Годишен план за дейността на НУ „Цани Гинчев“ през учебната 2017/2018 г.

pdf_01

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи от НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2017/2018г.

pdf_01

Седмично разписание за учебната 2017/20178 г. на НУ „Цани Гинчев“ – първи учебен срок

pdf_01

Годишен план за квалификацията на педагогическия персонал в НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2017/2018г.

pdf_01

Дневен режим на НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2017/2018г.
pdf_01
  Училищен учебен план с прием на учениците за учебната 2017/2018г.
pdf_01