Система за прием на учениците в 1 клас

Система за прием на учениците в 1 клас

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

Настоящата система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Бяла Слатина е разработена в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование…..научете повече от тук….