Прием 2023/2024

Прием 2023/2024

Информация за родители на първокласници за учебната 2023/2024 година

За учебната 2023/2024г. в Начално училище „Цани Гинчев“ ще бъдат формирани 2 паралелки :

     I “А” клас – класен ръководител Магдалена Цветкова– непрофилирана паралелка с елементи на Монтесори педагогика, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици ;

    I “Б” клас – класен ръководител  Даниела Георгиева – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна  подготовка по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;

    Група за целодневна организация на учебния ден – учител на група Снежинка Николова – 1 група – 25 ученици.

    Заявление за участие в класиране на прием в първи клас се приемат  в срок до 31.05.2023г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Удостоверение за училищна готовност – оригинал /при записването на ученика/;
  3. Акт за раждане /копие/.

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за записване по образец на училището 01.04.23 г. – 31.05.23 г.
Разглеждане на заявленията и изготвяне на списъка на учениците за първо класиране 06.06.23 г.- 09.06.23 г.
Обявяване на списъка на класираните ученици – първо класиране 12.06.23 г.- 08.00 ч.
Записване на класираните ученици за първи клас, само с оригиналите на удостоверението за завършена подготвителна група 13 и 14.06.23 г.   

от 08.00 ч. до 17.00 часа

Обявяване на свободни места след първото. За свободни се считат местата, необходими до достигане на максималния брой ученици в паралелката.  15.06.23 г.
Попълване на свободните места за записване след второ класиране, чрез подаване на заявления за записване 16 до 19.06.23 г.   

от 08.00 ч. до 17.00 часа

Обявяване на останалите свободни места за трето класиране 20.06.23 г. – 17.00 ч.
Попълване на  свободните места-трето класиране.  21.06.23 г.  – 15.09.23 г.

Свободни места за прием в 1 клас за учебната 2023/2024 – 15 ученици.