2022/2023

2022/2023

Без свободен час

НП „Без свободен час“

За учебната 2022/2023 г. за НУ „Цани Гинчев“ са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни дейности по Модул 1 „Без свободен час в училище“ …научете повече от тук…

Информационни и комуникационни технологии в образованието НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

Подобряване достъпността, качеството и възможностите за обучение … научете повече от тук…

НП „Заедно за всяко дете, модул „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“

Целта на програмата е насочена към привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците за развитие на
способностите и дарованията им в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и
екипна работа  …снимки от тук…

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ | 2  СУ Акад. Емилиян Станев НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Равен достъп до образование, повишаване качеството на образователния процес
и опазването на живота и здравето на участниците в образователния процес.

Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“

„Културните институции като образователна среда“Създаване на условия за надграждане на знанията и уменията на учениците, както и
възможности за социализация и общуване на учениците и педагогическите специалисти извън
училищната и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения,
които подобряват социално емоционалната интелигентност.
Фонд „Земеделие“ преведе първите близо 460 000 лева по схема „Училищен плод“

„Училищен плод“

През тази учебна година стартираха схемите „Училищен плод “ и „Училищно мляко“ към ДФ „Земеделие“. Учениците от 1-4 клас ще получават два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци и два пъти седмично млечни продукти.

Определяне на доставчици на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни  продукти по Схема – “ Училищен плод“ и Схема – “ Училищно мляко“ | ДГ 51  Щурче

„Училищно мляко“

През тази учебна година стартираха схемите „Училищен плод “ и „Училищно мляко“ към ДФ „Земеделие“. Учениците от 1-4 клас ще получават два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци и два пъти седмично млечни продукти.