2023/2024

2023/2024

Без свободен час

НП „Без свободен час“

За учебната 2023/2024 г. за НУ „Цани Гинчев“ са одобрени и финансирани от Министерството на образованието и науката проектни дейности по Модул 1 „Без свободен час в училище“ …научете повече от тук…

Информационни и комуникационни технологии в образованието

НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

Подобряване достъпността, качеството и възможностите за обучение … научете повече от тук…

НП „България – образователни маршрути“, „Културните и научните институции като образователна среда“

Създаване на условия за надграждане на знанията и уменията на учениците, както и
възможности за социализация и общуване на учениците и педагогическите специалисти извън
училищната и семейната среда с цел получаване на трайно интегрирано знание и меки умения,
които подобряват социално емоционалната интелигентност.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците за развитие на
способностите и дарованията им в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и
екипна работа  …снимки от тук…

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ | 2  СУ Акад. Емилиян Станев  „Доизграждане на инфраструктурата към „Сцена на таланта“
НП „Иновации в действие“ | Езикова Гимназия "Васил Карагьозов"

НП „Иновации в действие“

        Осигуряване на целенасочена подкрепа за творчески работещите училища и учители, които
търсят и постигат промяна в начина на преподаване и усвояване на знания и умения …научете повече от тук…

Фонд „Земеделие“ преведе първите близо 460 000 лева по схема „Училищен плод“

„Училищен плод“

През тази учебна година стартираха схемите „Училищен плод “ и „Училищно мляко“ към ДФ „Земеделие“. Учениците от 1-4 клас ще получават два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци и два пъти седмично млечни продукти.

Определяне на доставчици на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни  продукти по Схема – “ Училищен плод“ и Схема – “ Училищно мляко“ | ДГ 51  Щурче

„Училищно мляко“

През тази учебна година стартираха схемите „Училищен плод “ и „Училищно мляко“ към ДФ „Земеделие“. Учениците от 1-4 клас ще получават два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци и два пъти седмично млечни продукти.

Без свободен час

„Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.