Функции

Функции

 

ФУНКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 • Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
 • Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището.
 • Директорът на училището свиква събрание на родителите, на което се избират председател, представители и резервни членове за срок не по-дълъг от 3 години.uchilishte
 • Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
 • С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет могат да участват председателя на УН.
 • В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
 • Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.
 • Общественият съвет в училището:
  1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
  2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмата за превенция на ранното напускане на училище и програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи;
  3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от външното оценяване;
  4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението;
  5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията надплащанията по бюджета на училището;
  6. съгласува училищния учебен план
  7. участва с представител в комисията за атестиране на директора;
  8. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти за безвъзмездно ползване;
  9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  10. дава становище по училищния план-прием;
  11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.