Нов шанс за успех

Нов шанс за успех

  На 20.02.2017 г. в НУ “ЦАНИ ГИНЧЕВ“, гр. Бяла Слатина стартира Проект BG05M2OP001-3.004 ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ “– „Нов шанс за успех“

     13 неграмотни и слабограмотни участват в курса за ограмотяване  по проект „Нов шанс за успех“. Обучениято се провежда в 1 група.Негова основна цел е да се улесни по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора над 16-годишна възраст до общообразователна и професионална подготовка и съответно до пазара на труда. Дейностите по проекта са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии.

     Курсът за ограмотяване на възрастни е с хорариум 600 учебни часа. Преподава се по адаптирани учебни планове. Те включват съкратено съдържание на общообразователни учебни предмети. В края на обучението бенефициентите ще получат сертификат за успешно завършено начално образование. С него те могат да продължат образованието си в следващ клас, в по-следващ етап на училищното образование или да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация.