Твоят час 2016/2017

Твоят час 2016/2017

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 
 Клуб „Футбол“   

Цели:

  • Усвояване на основни спортно-технически умения от играта футбол.
  • Развиване на индивидуалните физически способности, укрепване на здравето, закаляване и създаване на хигиенни навици на децата.
  • Осмисляне на свободното време.  научи повече от тук…
 Клуб „Занимателен английски“  

    Цели: Клуб ”Занимателен английски” е предвиден за деца, които правят своите първи стъпки в изучаването на английски език и които са на възраст от 8 до 10 години. Настоящата програма е предназначена за учениците от трети клас на основната образователна степен в българското училище.

 Клуб „Спорт за здраве“  

Цели: Повишаване физическата активност на учениците и усъвършенстване на двигателните способности по развлекателен начин под ритъма на музикален съпровод.

Очаквани резултати:

  • Развиване на добра двигателна култура и координация.
  • Изграждане на самостоятелност, самокритичност и работа в екип.
  • Повишаване на тонуса и защитните сили на организма. научи повече от тук…
 Клуб „Занимателна математика“  

 В клуба „Занимателна математика“ първокласници  решават задачи  с повишена трудност, чрез които развиват логическото си мислене, практическите си умения, участват във всички състезания на  Съюза на математиците в България и към СБНУ, класират се на призови места и печелят награди .

Клуб „Да сме здрави и силни“  

  Цели: Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците.    Да се развият творческите и спортните способности на учениците в тематичната област.    Да се създаде ефективен механизъм за участие на  родителите в дейностите на клуба.    Да се развие представата за значението на здравословното хранене,за необходимостта от приемането на разнообразна храна.    Да се добият първи познания за здравословните храни.

Клуб „Природата – наше вдъхновение“  

   Цели: Да се стимулира емоционалната отзивчивост и креативността на учениците. Да се събират природни материали и създават красиви изделия от тях и от непотребни предмети от бита. Запознавайки се с различни материали и техники, да работят за обогатяване на интериора в класните стаи и в домовете си. Да се развива естетическия усет на децата и екологичната им култура.

Клуб „Уча, за да успявам“
Клуб  „Еколог“  

 

 Клуб  „Сръчни ръчички“  

Цели:

  • Да се осмисли свободното време на учениците чрез извънкласни дейности, развиващи творческото им въображение и способности.
  • Запознаване с различни техники – квилинк, торцевание, киригами, оригами и т.н. и изработването на различни изделия.
  • Възпитаване на естетически вкус у учениците.